example of character reference in tagalog

If you need to write a character reference letter in Tagalog, it can be challenging to know where to start. In this article, we will provide you with seven examples of character reference letters in Tagalog that you can use as a guide. Additionally, we will give you tips on how to write an effective character reference letter in Tagalog.

Examples of Character Reference in Tagalog

Para sa Paghahanap ng Trabaho

Kagalang-galang na Ginoong/Sunod/Pang Bayan,

Ako po si Juan Dela Cruz, kasalukuyang nagtatrabaho bilang manager sa ABC Company. Sa aking pananaw, si Maria ay isang mahusay na empleyado, mayroon siyang magandang attitude sa trabaho at masipag sa kanyang mga gawain.

Naniniwala akong magiging mahusay na kawani si Maria sa inyong kumpanya. Kung mayroon kayong karagdagang katanungan, huwag mag-atubiling makipag-ugnayan sa akin sa aking contact details na nakalagay sa sulat na ito.

Nagpapaalam,

Juan Dela Cruz

Para sa Pag-aaplay ng Pautang

Kagalang-galang na Kagawad,

Kami po ay mga kapitbahay ni Jose. Siya ay isang maayos na tao at mapagkakatiwalaan. Kaya naman kami ay nagpapasya na magsulat ng rekomendasyon upang suportahan ang kanyang aplikasyon para sa pautang.

Alam namin na siya ay mayroong sapat na kakayahan upang magbayad ng kanyang utang. Kami ay lubos na nagtitiwala sa kanyang kakayahan at kawangis. Kung mayroon pa kayong katanungan, huwag mag-atubiling humingi ng karagdagang impormasyon mula sa amin.

Maraming salamat,

Ang mga Kapitbahay

Para sa Pagkamit ng Scholarship

Kagalang-galang na Komite ng Scholarship,

Ako po si Anna, guro ni John sa nakaraang dalawang taon. Si John ay isang masipag at matalinong mag-aaral. Kaya naman lubos kong suportado ang kanyang aplikasyon para sa scholarship.

Alam kong mayroon siyang kakayahang magkulang sa kanyang mga gawain sa paaralan. Sa palagay ko ay siya ay karapat-dapat na magkaroon ng scholarship at magpatuloy sa kanyang pag-aaral. Kung mayroon pa kayong katanungan, huwag mag-atubiling makipag-ugnayan sa akin.

Nagpapasalamat,

Anna

Para sa Pagpapalit ng Pangalan

Kagalang-galang na Korte,

Ako si Maria, kapatid ni John. Gusto ko pong suportahan ang kanyang aplikasyon para sa pagpapalit ng pangalan. Si John ay isang mabuting tao at hindi naman niya ginagamit ang kanyang kasalukuyang pangalan upang makapagdulot ng anumang pananakit sa iba.

Kung magkakaroon kayo ng karagdagang katanungan, huwag mag-atubiling magtanong sa akin. Lubos kong umaasa na maaari niyo nang aprubahan ang kanyang aplikasyon.

Maraming salamat,

Maria

Para sa Pagpapalit ng Trabaho

Kagalang-galang na Human Resource Manager,

Ako po si Mark, kaibigan ni Anna. Si Anna ay isang napakagaling na empleyado. Siya ay may kakayahang magtrabaho ng maayos at mayroong magandang attitude sa kanyang mga gawain.

Alam kong siya ay magiging mahusay na kawani sa inyong kumpanya. Kung mayroon pang katanungan, huwag mag-atubiling makipag-ugnayan sa akin.

Maraming salamat,

Mark

Para sa Pag-aaplay ng Permanenteng Tirahan

Kagalang-galang na Namumuno,

Kami po ay mga kapitbahay ni Liza sa nakaraang ilang taon. Siya ay isang mapagmahal na ina at kapitbahay. Kaya naman lubos kaming sumusuporta sa kanyang aplikasyon para sa permanenteng tirahan dito sa aming barangay.

Alam namin na siya ay karapat-dapat na magkaroon ng sariling tahanan dahil sa kanyang mga kontribusyon sa aming komunidad. Kung mayroon pang katanungan, huwag mag-atubiling magtanong sa amin.

Nagpapasalamat,

Ang mga Kapitbahay

Tips on Writing a Character Reference in Tagalog

Understand the Purpose of the Letter

The first step in writing a character reference letter in Tagalog is to understand its purpose. Is it for a job application, scholarship, or legal purposes? Knowing the purpose of the letter will help you tailor your writing to the specific needs of the recipient.

Include Relevant Details

When writing a character reference letter in Tagalog, it’s important to include relevant details about the person you are recommending. Be specific about their skills, qualifications, and qualities that make them an ideal candidate. You can also include examples of their work or accomplishments.

Keep it Positive

A character reference letter should always be positive and supportive. Avoid mentioning any negative information about the person you are recommending. Focus instead on their strengths and potential.

Keep it Short and Sweet

A character reference letter should be no more than one page long. Keep your writing concise and to the point. Use specific examples to back up your claims, but avoid rambling or going off-topic.

Frequently Asked Questions

What is a Character Reference Letter?

A character reference letter is a written endorsement of a person’s skills, qualities, and qualifications. It is typically written by someone who knows the person well and can provide a positive assessment of their character.

Who Can Write a Character Reference Letter?

Anyone who knows the person well can write a character reference letter. This can include employers, colleagues, teachers, or friends.

What Should I Include in a Character Reference Letter?

A character reference letter should include specific details about the person you are recommending, such as their skills, qualifications, and personal qualities. You should also include your relationship to the person and the purpose of the letter.

How Should I Format a Character Reference Letter?

A character reference letter should be formatted like a standard business letter. It should include a header with your contact information, the recipient’s contact information, and the date. The body of the letter should be divided into paragraphs, with an introduction, supporting details, and a conclusion. The letter should end with a complimentary close and your signature.

Can I Use Examples of Character Reference Letters?

Yes, you can use examples of character reference letters as a guide when writing your own letter. However, make sure to tailor your writing to the specific needs of the recipient and the person you are recommending.

What Should I Do If I Don’t Know What to Write?

If you are unsure about what to write in a character reference letter, ask the person you are recommending for more information. You can also consult with other people who know the person well to get their perspective.

Conclusion

Writing a character reference letter in Tagalog may seem daunting, but with these examples and tips, you can create a letter that is effective and supportive. Remember to keep your writing positive, concise, and tailored to the recipient’s needs. Good luck!