character reference in tagalog example

When writing a character reference letter in Tagalog, it can be challenging to know where to start. However, with a few tips, it is possible to create a letter that effectively communicates the character of the person being recommended. In this article, we will provide examples of character reference letters in Tagalog, along with tips and frequently asked questions.

Examples of Character Reference in Tagalog

Para sa Pag-apply ng Trabaho

Kagalang-galang na Ginoong/Madam,

Nais ko po kayong rekomendahan si Juan dela Cruz bilang isang magaling at masipag na empleyado. Siya ay naging kasama ko sa aming kompanya sa loob ng limang taon, at hindi ko nagawang magkaroon ng reklamo sa kanyang trabaho.

Kung papalarin siyang makuha sa inyong kumpanya, alam kong siya ay magiging asset sa inyong team. Siya ay may magandang work ethic, at hindi niya kinakalimutan ang kanyang mga responsibilidad. Sa kanyang masigasig na pagtatrabaho, nai-inspire niya rin ang kanyang kapwa empleyado.

Sana’y bigyan niyo ng pagkakataon si Juan na magpakita ng kanyang kakayahan.

Tapat na ako,

José Santos

Para sa Scholarship Application

Mahal na Ginoo/Ginang,

Ipinapakilala ko po sa inyo si Maria Cruz, isang mag-aaral sa aking klase. Siya ay isa sa pinakamatalinong estudyante sa klase, at hindi nagpapabaya sa kanyang mga gawain.

Gusto niya sanang mag-apply sa scholarship program ninyo, kaya nais ko siyang rekomendahan. Alam kong siya ay hindi magsasayang ng pagkakataon na ito. Siya ay isang masigasig na estudyante, at nakikipagtulungan sa kanyang mga kaibigan sa klase.

Kung papalarin siyang matanggap sa scholarship program, alam kong magiging proud kayo sa kanyang mga achievement. Siya ay isang tunay na halimbawa ng pagpupunyagi at pagsisikap.

Sana’y maging katuwang niyo si Maria sa kanyang mga pangarap. Maraming salamat po.

Respectfully,

Angela Santos

Para sa Housing Application

Mahal na Kapatid,

Gusto ko po kayong rekomendahan si Pedro Garcia bilang isang magaling at maayos na upa. Siya ay naging aking upahan sa loob ng dalawang taon, at hindi ko nagawang magreklamo sa kanyang pagpapakatao bilang isang upa.

Siya ay isang maalalahaning tao, at hindi niya pinababayaan ang kanyang mga responsibilidad bilang upa. Siya rin ay mapagkakatiwalaan, dahil hindi niya ginagamit ang kanyang bahay para sa mga di kanais-nais na gawain.

Kung bibigyan niyo siya ng pagkakataong maging inyong upa, alam kong magiging maayos siyang kasama at hindi kayo magkakaroon ng problema sa kanya. Siya ay isang tunay na respetado sa kanyang mga kasama at nagpapakita ng magandang halimbawa sa kanyang mga gawaing pambahay.

Muli, ako po ay nananawagan sa inyo na bigyan ng pagkakataon si Pedro na maging bahagi ng inyong pamilya. Maraming salamat po.

Kapatid ninyong tunay,

Mark Santos

Para sa Immigration Application

Mahal na Kagawad,

Ipinapakilala ko po sa inyo si Ana Reyes, isang kaibigan ko at naging kapitbahay sa loob ng mahabang panahon. Siya ay nais mag-apply ng immigration sa inyong bansa, at nais niya ng character reference mula sa akin.

Si Ana ay isang mahusay na tao. Siya ay mapagmahal sa kanyang pamilya, at hindi niya pinababayaan ang kanilang mga pangangailangan. Siya rin ay isang maayos na kapitbahay, dahil hindi niya ginugulo ang kapwa niya tao.

Kung bibigyan niyo siya ng pagkakataong makapag-immigrate sa inyong bansa, alam kong siya ay magiging tunay na asset sa inyong community. Siya ay isang mapagpakumbaba at mapagmahal na tao, at hindi kayo magsisisi sa kanyang pagkakapili bilang isang residente ng inyong bansa.

Maraming salamat po sa inyong oras, at sana’y mabigyan niyo ng pagkakataong maipakita ni Ana ang kanyang mga kakayahan.

Tapat na ako,

Ruben Santos

Para sa Loan Application

Mahal na Serbisyo sa Pagpapaupa ng Pera,

Nais ko po kayong rekomendahan si Roberto Cruz bilang isang mapagkakatiwalaang kliyente. Siya ay nanghihiram ng pera sa akin sa loob ng dalawang taon, at hindi ko nagawang magreklamo sa kanyang pagbabayad sa kanyang utang.

Siya ay isang maayos na kliyente, dahil lagi siyang nagbabayad sa kanyang tamang oras at hindi siya humihingi ng sobrang utang. Siya rin ay mapagpakumbaba, dahil hindi niya ginagamit ang kanyang pera para sa mga di kanais-nais na gawain.

Kung bibigyan niyo siya ng pagkakataon na magpaupa ng pera sa inyong serbisyo, alam kong magiging maayos siyang kasama at hindi kayo magkakaroon ng problema sa kanya. Siya ay isang tunay na respetado sa kanyang mga kasama at nagpapakita ng magandang halimbawa sa kanyang mga gawaing pampinansyal.

Muli, ako po ay nananawagan sa inyo na bigyan ng pagkakataon si Roberto na magpautang sa inyong serbisyo. Maraming salamat po.

Tunay na gumagalang,

Angelo Santos

Para sa Adoption Application

Mahal na Kinatawan ng Kagawaran ng Social Welfare,

Ipinapakilala ko po sa inyo si Maria Cruz at ang kanyang pamilya na nais mag-apply sa adoption program ninyo. Bilang isang matagal nang kaibigan at kapitbahay, alam ko na sila ay magiging magandang magulang sa mga bata.

Si Maria ay mayroong malawak na karanasan sa pag-aalaga ng mga bata, dahil siya ay naging guro sa isang pre-school sa aming lugar. Siya rin ay mayroong malakas na loob, dahil hindi niya sinukuan ang kanyang pangarap na magkaroon ng pamilya kahit na may mga pagsubok na dumating sa kanyang buhay.

Kung bibigyan niyo sila ng pagkakataong mag-adopt ng bata sa inyong programa, alam kong magiging magandang magulang sila sa kanilang mapipiling anak. Sila ay mag-aaruga sa bata ng may pagmamahal at pagpapakatao, at hindi sila magsisisi sa kanilang pagpili.

Maraming salamat po sa inyong oras, at sana’y bigyan niyo ng pagkakataon si Maria at ang kanyang pamilya na magkaroon ng mas magandang bukas.

Tapat na ako,

Linda Santos

Related Tips about Character Reference in Tagalog Example

How to Write an Effective Character Reference Letter in Tagalog

When writing a character reference letter in Tagalog, it is important to follow some basic guidelines to ensure that the letter is effective. Here are some tips:

1. Use proper salutations: Address the letter to the appropriate person, and use proper salutations such as “Kagalang-galang na Ginoong/Madam” instead of “Dear Sir/Madam”.

2. Be specific: Provide specific examples of the person’s character traits and accomplishments. This will help the reader to get a better understanding of the person being recommended.

3. Keep it concise: A character reference letter in Tagalog should be no more than one page long. Make sure to focus only on the most important details.

4. Include contact information: Provide your contact information in case the reader has any questions or needs further clarification.

Frequently Asked Questions

What is a character reference letter?

A character reference letter is a written recommendation that is provided by someone who knows the person being recommended. It provides information about the person’s character and abilities, and it is often used as part of a job or immigration application.

Who can write a character reference letter?

A character reference letter can be written by anyone who knows the person being recommended. This can include friends, family members, co-workers, or teachers.

What should be included in a character reference letter?

A character reference letter should include the person’s name, the name of the person being recommended, and a brief introduction. It should also include specific examples of the person’s character traits and accomplishments, and it should end with a strong recommendation.

How long should a character reference letter be?

A character reference letter should be no more than one page long. It should be concise and focused on the most important details.

What is the format of a character reference letter?

A character reference letter should include the date, the name and address of the person being recommended, and the name and address of the person writing the letter. It should be written in a professional tone, and it should be signed by the person writing the letter.

Can I edit the examples provided?

Yes, you can edit the examples provided to fit your specific needs. Use them as a guide, but make sure to personalize them to match the person being recommended and the situation.

Conclusion

Writing a character reference letter in Tagalog can be challenging, but with the examples and tips provided in this article, you should be able to create a letter that effectively communicates the person’s character and abilities. Remember to keep the letter concise, be specific, and provide contact information in case the reader has any questions. Good luck!